Werkpakket 1 betreft het projectmanagement van PV OpMaat. Dit wordt gecoördineerd door Solliance; het samenwerkingsverband waar 6 van de 8 projectpartners middels onderlinge overeenkomsten deel van uitmaken en de overige 2 projectpartners (Zuyd en KU Leuven) goede contacten mee onderhouden.  

Solliance is in 2011 opgericht met een focus op materiaal- en equipmentontwikkeling voor de vervaardiging van dunne film zonnecellen. Op operationeel niveau wordt het projectmanagement uitgevoerd door TNO, in de rol van penvoerder. Het projectmanagement vindt plaats in regelmatig overleg met de voor het project in te stellen klankbordgroep van koepelorganisaties en vraagsturende partijen.

Doelen werkpakket
Het belangrijkste toepassingsgebied van PV OpMaat is integratie in de gebouwde omgeving. Op dit strategische niveau bestaat de wens om naast de bestaande afstemming met de industriële adviesraad van Solliance – waarin vertegenwoordigers uit materiaal- en equipment industrie zitting hebben – ook te komen tot een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit applicatiegebieden van PV. In afstemming met andere actoren in het veld is een van de projectdoelen om te komen tot een verankering van de in het project te realiseren vraagsturing voor onderzoek op dit gebied.